Поставете най-важните неща на първо място

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

„Значителните неща никога не трябва да бъдат оставяни на произвола на незначителните." Гьоте

1. Кое е нещото, което бихте могли да правите (но не го правите сега) и което, ако го правите редов­но, би предизвикало огромна, положителна промя­на във вашия личен живот?

2. Кое е нещото, което би променило по същия на­чин вашата работа или професионалната ви кари­ера?

Навик 3 - Поставете най-важните неща на първо място, е практическата реализация на първите два навика.

 

НАВИК 1 казва: „Вие сте създателят, вие сте отгово­рен" - и се основава на четирите уникални човешки дарби - въображение, съвест, свободна воля и себеосъзнаване (саморефлексия).

НАВИК 2 е първото или умственото създаване. Основава се на въображението - способността да си пред­ставяме възможности, да създаваме в ума си картини на това, което все още не можем да видим с очи; и на съвестта - способността да открием наша­та собствена уникалност и личните, морално-етични насоки, които ще ни позволят да се реализираме. Навик 2 е виждането за това какви бихме искали да бъдем.

Навик 3 е второто, физическото създаване. Той е осъществяването, естественото последствие от Навик 1 и Навик 2. Той е използването на свободната воля за превръщането ни в принципно ориентирани личности и нейното всекидневно и непрестанно приложение.

Заедно със себеосъзнаването, въображението и съвест­та, независимата воля прави възможно ефективното самоуправление.

Тази дарба е способността да се избира, да се вземат реше­ния и след това да се действа в съгласие с тях. Тя е спо­собността ни да действаме, а не да бъдем задействани и ни дава възможност проактивно да изпълняваме програмата, която сме създали с помощта на останали­те три дарби.

Втори квадрант!

Ние прекарваме времето си по един от тези че­тири начина, посочени в  таблицата. Според нея двата фактора, определящи дей­ностите ни, са Спешно и Важно. Спешно значи „веднага", „сега", „на момента". Спешните неща ни задействат. Телефонът, който звъни, е спешен. Много хора не мо­гат да понесат мисълта, че ще го оставят да звъни.

Часове наред подготвяте някакви ма­териали, след това трябва да се облечете официално и да оти­дете в нечий офис, за да ги разисквате, но ако телефо­нът звънне, докато вие сте там, той се оказва по-важен от личната ви визита.

СПЕШНИТЕ неща са ясно забележими. Те ни притискат и изискват действие. Изправят се пред нас. Много често са приятни, лесни, вършат се с удо­волствие, но също толкова често са и маловажни.

Докато ВАЖНОСТТА е свързана с РЕЗУЛТАТИТЕ! Тя допринася за вашата мисия, за ценностите и приоритетните ви цели. Hue реагираме на спешните въпроси. ВАЖНИТЕ, но не спешни неща, изискват повече инициатива и проактивност.

Трябва да действаме, за да използваме възможнос­тите и за да направим така, че да се случи това, което искаме.

Ако не прилагаме Навик 2, ако нямаме ясна пред­става кое е важно и какви резултати желаем да постиг­нем, лесно можем да бъдем въвлечени в хаотичната игра на реакции спрямо спешното.

Квадрант I от таблицата е ед­новременно важен и спешен. В него са включени важни­те резултати, които изискват незабавно внимание. Обикновено наричаме тези дейности „кризи" или „проб­леми". Но той „изяжда" много хора - тези, които дейст­ват само, когато са поставени в кризисни ситуации или са притиснати от проблеми и крайни срокове. Има способността да се увеличава непре­къснато, докато ви завладее напълно, ако вниманието ви е насочено само към него.

Има хора, които прекарват по-голямата част от вре­мето си в спешния, но маловажен Квадрант III, мислейки че се намират в Квадрант I. Те реагират предимно на спешните неща, приемайки ги също и за важни. Но в дейс­твителност тяхната спешност най-често е определена от приоритетите и очакванията на други хора.

Хората, които прекарват времето си най-вече в Квадранти III и IV водят живот, лишен от отговорност.

Ефективните хора ограничават присъствието си в Квадрант I, посвещавайки голяма част от своето време на Квадрант II.

Квадрант II е сърцето на ефективното самоуправле­ние. Той включва не спешните, а важните въпроси като изграждане на взаимоотношения, написване на изявле­ние за лична мисия, дългосрочно планиране, профилак­тична поддръжка, подготовка - всички тези неща, кои­то знаем, че трябва да свършим, но някак си все не ги правим, защото не са спешни.

Ако перифразираме Питър Дракър, ефективните хора не са настроени за проблеми, а за възможности. Те подхранват възможностите, елиминират проблемите и мислят превантивно.

В кой квадрант попадат вашите отговори? Важни ли са? Спешни ли са?

Вероятно повечето принадлежат на Квадрант II и очевидно са наистина важни, но не са спеш­ни. И тъй като не са спешни, вие не се заемате с тяхно­то осъществяване.

Вгледайте се отново в тези въпроси: Кое е нещото, което бихте могли да направите и което, ако го прави­те редовно, би предизвикало огромна положителна промяна в личния и професионалния ви живот? Дейнос­тите в Квадрант II са от този тип. Ето защо ефек­тивността ни се увеличава, когато ги вършим.

 „Ако искаш нещо да бъде свър­шено, възложи го на зает човек!“

Същността на ефективното организиране на живота и времето се състои в съобразяването на планирането и действие­то с добре балансирани приоритети.

Повечето хора признават, че най-често допусканата слабост е липсата на дисциплина. Но ако се замислят, ще разберат, че грешат. Основният им проблем е в това, че ТЕХНИТЕ ПРИОРИТЕТИ  НЕ СА ЗАПЕЧАТАНИ дълбоко в сърцата и умовете им. Не са усвои­ли Навик 2.

Начи­нът, по който прекарвате времето си, е зависим от на­чина, по който виждате своето време и своите прио­ритети. Ако приоритетите ви идват от център, изг­раден върху принципите и личната ви мисия, ако те са дълбоко вкоренени в сърцето и ума ви, Квадрант II ще бъде за вас естествената и вълнуваща област, в която бихте могли да вложите времето си. 

Ключът не е в това да се приоритизира плани­раното, а да се планират приоритетите, което може да се свърши най-добре в контекста на седмицата.

Изготвянето на седмичен график ще ви помогне да планирате времето си, за да осъществите обмислените си седмични цели и целите за деня, давайки приоритет на определени дейности, реагирайки на неочаквани обрати във взаимоотношенията и на нео­чаквани събития.

Човешкото измерение никога не е за пренебрагване. Вие се нуждаете от инструмент, който да ви позволява да общувате и с хора, а не само с графици.

Всички резултати, които получаваме, са постигнати и чрез делегиране - използвайки времето или разчитайки и на други хора. Прехвърлянето на отговорността и на други специа­листи позволява по-пълноценно да изразходвате соб­ствената си енергия за други неща. Ключът към ефективната организация се крие във възлагането.

Възлагането с непряко ръководене е насочено към резул­татите, а не към методите. То дава възможност на хората да избират начините за изпълне­ние, а това ги прави отговорни за резултатите.

Доверието извежда на преден план най-доброто у хо­рата и е най-високата форма на мотивацията. На практика, това променя и естеството на връзката. Изпълнителят се превръща в шеф сам на себе си, ръководен от своята съвест, която го обвързва с желаните резултати. Правейки необходимото за пос­тигане на желаните резултати в хармония с правилни­те принципи, този подход спомага за освобождаването на творческата енергия.

Изживейте програмата

Връщайки се още веднъж към компютърната метафора, ако Навик 1 казва:"Вие сте програмистът", Навик 2 казва: „Напишете програмата", то Навик 3 казва: „За­действайте програмата", „Изживейте програмата".

Да изживеем програмата е основна функция на нашата не­зависима воля, самодисциплина, цялостност и обвързаност - не с краткосрочни цели и графици, или според импулса на момента, а с коректни­те принципи и нашите най-дълбоки ценности, които придават смисъл на нашите цели, график и на целия живот.

Източник: Седемте навика на високоефективните хора - Стивън Кови

Следва продължение!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

В началото имайте предвид края

Кои сме ние, всъщност? Продукт на обстоятелствата или на своите избори?