Мислете според принципа „Печеля-Печелиш“

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

„Всеки индивид е продукт не само на съществуващите отношения, но също така и историята на тези отношения!“ Антонио Грамши

Шест парадигми на човешките взаимоотношения

Мислене според принципа „Печеля - Печелиш“, дава сигурност, мъдрост и сила, откривайки нови възможности за промяна! 

Печеля - Печелиш не е техника, а цяла философия и е една от шестте парадигми на човешките взаимоотно­шения.

Алтернативните парадигми са: 

Печеля/Печелиш

Губя/Губиш

Печеля/Губиш

Печеля

Губя/Печелиш

Печеля/Печелиш или Няма Сделка

Печеля / Печелиш

Печеля /Печелиш е състояние на ума и сърце­то, при което се търсят взаимни облаги във взаимоот­ношенията. Постигнато е споразумение и взетото решение е добро и задоволително за всички заинтересовани страни. Печеля/Печелиш е виждане на живо­та като взаимозависим, а не като арена за състезание. В света има достатъчно за всички! Успехът на един човек не е постигнат за сметка на друг.

Печеля / Губиш

„Ако аз спечеля, ти губиш". Хората, практикуващи този метод са предразположени да използват положение, сила, постижения или връзки, за да постигнат това, което искат. Един печели за сметка на друг. „Ако аз съм по-добър от брат си, родителите ми ще ме обичат повече."

Важен фактор за такова програмиране е и спор­тът. Много чес­то учениците развиват парадигмата, че животът е една голяма игра, в която някои печелят, а други губят. „Да спечелиш в спорта означава „ДА БИЕШ".

Губя / Печелиш

 „Аз губя, ти печелиш." „Добре, продължавай по същия начин. Прави каквото знаеш." „Каквото и да направя, все ще загубя, знам си го." „Само мир да има. Не обичам спорове и пререкания."

При Губя/Печелиш няма никакви стандарти, изисква­ния, очаквания. Хората с та­кова мислене обикновено се задоволяват с малко. Нямат кураж да изкажат чувствата и убежденията си и обикновено са потиснати от его-силата на другите.

Потискането на чувствата и примиряването със ситуацията оказва влияние на самооценката и на отношенията им с другите хора.

Губя / Губиш

Когато се съберат двама души с манта­литет Печеля/Губиш, резултатът ще бъде Губя /Губиш. И двамата ще загубят. И двамата ще станат отмъстителни, ще искат да си върнат и да се разплатят, слепи за факта, че убийството е самоу­бийство и, че отмъщението е нож с две остриета.

Губя/Губиш е философия на силно зависи­мия човек без вътрешна ориентация, който смята, че щом той е нещастен, другите също трябва да бъдат нещастни. „Ако никой никога не печели, да си неудачник може би не е чак толкова лошо."

Печеля

Хората с такъв манталитет не смятат, че е задъл­жително някой да загуби. Единстве­ното нещо, което има значение, е те да получат, какво­то желаят. Опитват се да осигурят собственото си благополучие, оставяйки и другите да направят същото за себе си.

Печеля / Печелиш или Няма Сделка

Ако не мо­жете да стигнете до решение Печеля/Печелиш, много по-изгодно е да се решите на Няма Сделка. Няма Сделка означава, че ако двама души не могат да намерят изгодно решение, те са съгласни да проявят несъгласие, т.е. няма сделка. Не са породени очаквания и не са подписани договори.

Страните се чувствате свободни, защото не е необходимо да се опитват да манипулират хората и да налагат своите условия и желания.

Мисленето Печеля/Печелиш включва използването на всички човешки дарби - себеосъзнаване, въображение, съвест и свободна воля при взаимоотношенията с другите. То включва взаимно обучение, взаимно влияние и взаимни ползи.

Принципът Печеля/Печелиш обхваща няколко основни взаимозависими измерения на живота: 

ХАРАКТЕРЪТ е основата на Печеля/Печелиш и всичко останало се гради върху него. Има три ос­новни черти на характера, съществени за тази парадигма.

Цялостност - Не можем да постигнем Печеля решение в живота си, ако не знаем какво е в хармония с нашите цен­ности.

Зрелостта - е балансът между куража и за­читането. Човек може  смело да изрази чувствата и убежденията си и в същото да време зачита чувствата и убежденията на другите.

Манталитетът на Изобилието - има дос­татъчно за всички! Та­къв манталитет разкрива нови възможности и твор­чески способности. Той открива неограничени въз­можности за растеж и развитие и създава нови Трети алтернативи. Външна победа не означава победа над другите, а ус­пех в ефективни взаимодействия, които носят изгодни резултати за всички участници.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА

Доверието (Емоционалната Банкова Сметка) е същността на връзките и отношенията от типа Печеля/Печелиш. Правете депо­зити в Емоционалната си Банкова Сметка като проявя­вате вежливост, уважавате другия и го възприемате като човек, който изхожда от различна гледна точка.

Заявявайте собствените си позиции с по-голям кураж. Не проявявайте реактивност. Потър­сете вътрешната сила на своята проактивност. Правете го, докато човекът срещу вас не проумее, че вие наистина искате решението да бъде от полза за двама ви.

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Споразуменията Печеля/Печелиш са насочени към резултатите. Те освобождават огромен ин­дивидуален потенциал, като дават свобода на всички,  създавайки поле за по-пълна синергия.

Постигането на споразумение за изпълнение Пече­ля/Печелиш е централна част на организацията и управ­лението. Разполагайки с такова споразумение, служите­лите могат да се самоорганизират. И тогава мениджъ­рът става като водеща кола в рали - определя начална­та скорост и се оттегля. Работата му по-нататък е да се справя с омаслените опасни участъци по трасето.

СИСТЕМИ

Парадигмата Печеля/Печелиш може да същес­твува само в организации, в които системите я под­държат. Ако говорите за Печеля/Печелиш, но поощрява­те Печеля/Губиш, вие разполагате с губеща програма. Получавате това, което поощрявате.

Печеля/Печелиш не е индивидуална техника, а пара­дигма на човешките взаимодействия. Тя е подплатена с цялостен и зрял характер, с Манталитета на Изобили­ето и израства от взаимоотношения, в които има изг­радено доверие. Тази парадигма се изразява чрез спора­зумения, които ефективно изясняват и организират не само очакванията, но и постиженията.

Това беше Навик 4 - Мислете според принципа „Печеля-Печелиш“ на Стивън Кови - "Седемте навика на високоефективните хора"

Следва продължение:

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Кои сме ние, всъщност? Продукт на обстоятелствата или на своите избори?

В началото имайте предвид края

Поставете най-важните неща на първо място